SALGSBETINGELSER

Betingelser/Angreskjema

Klikk her for å laste ned angreskjema og send til roy@cutencoolhouse.no senest 14 dager etter mottatt vare - Kunden betaler for retur

ANGRESKJEMA, PRODUKTINFORMASJON OG REKLAMASJON


Avtalen:

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

 

Partene:

Selger er Cute N Cool House Design AS
Brendehaugen 4, 6065 Ulsteinvik
roy@cutencoolhouse.no  T:45256930, Org. nr: 917883203, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Levering:
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

 

Risikoen for varen:
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med forrige punkt.

Angrerett:

Som forbruker har du 14 dagers angrerett fra tidspunktet du mottar varen. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, så fyll ut angrerettskjemaet og send det til oss før 14-dagersfrisen er ute. Du som kunde betaler returkostnadene. 

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold:
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse:
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving:
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Konfliktløsning:
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Produktinformasjon:

I vår nettbutikk ligger nødvendig informasjon om hvert enkelt produkt, dens bruksområde og hvordan en skal behandle og oppbevare produktet for lengst mulig levetid. Vi ber våre kunder om å gjøre seg kjent med denne informasjonen ved kjøp.

 

Reklamasjon/mangel ved varen:

Ved forsinkelse, reklamasjon og mangel ved den leverte varen følger vi forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven (for næringslivskunder).

Ved feil eller mangel, må kunden si ifra skriftlig til Cute N Cool House snarlig via Kundesenteret til roy@cutencoolhouse.no 

 

Det er viktig å fjerne all emballasje og inspisere produktene skikkelig når en mottar varen, selv om der ikke er synlige skader på utsiden. Når kunden har sendt sin reklamasjon er selger, innen rimelig tid, pliktig til å reparere eller erstatte produktet, eller bli enig med kunde om en kompensasjon. Produktet må leveres inn til inspeksjon om nødvendig. Eventuelt heving av kjøp gjøres etter reglene i forbrukerkjøpsloven/kjøpsloven.

PS! Transportskader på produkter levert av PostNord må varsles til roy@cutencoolhouse.no eller sms til 4525 6930 innen tre timer etter mottak. Dette er PostNord sine regler, og verken deg som kunde eller vi har krav på erstatning etter at denne fristen har gått ut. 

Garantien dekker ikke skade på person eller eiendom pga. feil eller skade i/på levert gods.

 

Generelt alle produkt:

Alle garantier gitt av Cute N Cool House gjelder kun den opprinnelige kunden, og all garanti opphører ved eierskifte av produktet.

Vi tar forbehold om skrivefeil, valutaendringer som kan gi feilaktige priser, og endringer på våre nettsider som ikke er identiske med finn.no og annonser på sosiale medier.

Bilder og farger på nettsiden kan variere noe fra virkeligheten.

 

Cute N Cool House forholder seg til forbrukertilsynets "Standard salgsbetingelser "for forbrukerkjøp av varer over Internett" som du kan lese her:

https://www.forbrukertilsynet.no/content/2017/12/Standard-salgsbetingelser-for-forbrukerkj%C3%B8p-av-varer-over-internett.pdf

For våre næringslivskunder er det kjøpsloven som gjelder. Den finner du her:

Kjøpsloven: Vi forholder seg til den norske kjøpsloven som du kan lese her.

 

Ved bestilling godtar du våre salgs - og kjøpsbetingelser. Alle mottar en ordrebekreftelse etter gjennomført kjøp. 

Det hender at ordrebekreftelse havner i søppelposten , så sjekk denne.

 

BETALING:

Du kan velge forskjellige betalingsløsninger :

SVEA faktura , SVEA delbetaling , VISA/MASTERCARD, VIPPS og vanlig faktura (bedrift)

 

PRISER:

Alle våre priser er inkl. moms.

 

REKLAMASJONER:

Ved synlige skader på emballasje og det viser seg at produktet er skadet, må dere ta kontakt så raskt som mulig.

Henvendelser vedr. reklamasjon skal skje på epost med bilder av skaden. Returnering av varen skjer etter avtale med oss.

Reklamasjon sendes til : roy@cutencoolhouse.no 

 

RETUR:

Ønsker du å returnere et produkt, betales retur frakt av kunde. 

Varene skal returneres i original emballasje med avsender og fakturanummer til følgende adresse:

 

Cute N Cool House Design

Brendehaugen 4

6065 Ulsteinvik
Norge